ONTDEK HET BELEIDSMEMORANDUM 2024 - 2029 VAN HANDICAP EN ARBEID
ONTDEK HET BELEIDSMEMORANDUM 2024 - 2029 VAN HANDICAP EN ARBEID

Wil jij impact hebben op het arbeidsmarktbeleid voor mensen met een handicap of chronische ziekte? Vind ook jij dat iedereen met een ziekte-uitkering of tegemoetkoming recht heeft op werkbaar werk dat loont? IJver dan samen met ons voor een inclusieve en duurzame arbeidsmarkt waar iedereen graag werkt. Jouw steun is nodig. Omdat er nog te veel drempels zijn in het vinden en terugkeren naar werk, is minder dan de helft van de personen met een handicap of chronische ziekte in de beroepsactieve leeftijd in Vlaanderen aan de slag. Wat kan jij doen? Help mee de acties uit ons beleidsmemorandum waar te maken. Samen maken we werk inclusief!

Ontdek het Vlaams parlementair werk van 2022 – 2023 over het arbeidsmarktbeleid voor personen in een situatie van handicap
Ontdek het Vlaams parlementair werk van 2022 – 2023 over het arbeidsmarktbeleid voor personen in een situatie van handicap

Wat volgt is een leeswijzer door Erik Samoy voor het Vlaams parlementair werk van het afgelopen zittingsjaar 2022-2023 over het arbeidsmarktbeleid voor personen in een situatie van handicap. Voor wie op zoek is naar specifieke informatie over een van de vele deelthema’s, levert dit overzicht een mooi beeld van de inspanningen die er de laatste jaren zijn geleverd om mensen in een situatie van handicap te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. De meer dan vijftig vragen en bijbehorende uitwisselingen zorgen verder voor veel inzichtelijke data en brengen uiteraard ook de tekortkomingen van het beleid aan het licht.

Gelijkwaardige werkkansen voor personen met een handicap of chronische ziekte? Vraag individueel maatwerk aan.
Gelijkwaardige werkkansen voor personen met een handicap of chronische ziekte? Vraag individueel maatwerk aan.
  • 03 July 2023

Ben je een werkgever en heeft een van je huidige of toekomstige werknemers een handicap of een chronische ziekte? Of ben je een zelfstandige en heb je zelf een handicap of een chronische ziekte? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor individueel maatwerk. Dat is een nieuwe maatregel voor personen met een erkende arbeidsbeperking die je als werkgever of zelfstandige kan aanvragen bij het Departement Werk en Sociale Economie. Wordt je aanvraag goedgekeurd, dan krijg je een financiële ondersteuning om samen met je werknemer of als zelfstandige met een erkende arbeidsbeperking het werk op maat te organiseren. In bepaalde gevallen kan je ook begeleiding op de werkvloer inzetten.

Duurzaam investeren in het menselijk kapitaal van jouw organisatie. Hoe pak je dat aan?
Duurzaam investeren in het menselijk kapitaal van jouw organisatie. Hoe pak je dat aan?
  • 26 January 2023

Duurzaam investeren in het menselijk kapitaal van jouw organisatie. Hoe pak je dat aan? Tijdens een loopbaan gebeurt het wel eens dat een personeelslid onverwacht op één of meerdere problemen botst op medisch, familiaal of sociaal vlak. Welke mogelijkheden zijn er dan voor de medewerker? Hoe vind je een oplossing die een win-win is voor al de betrokken partijen? Ontdek de concrete handvaten uit het actief welzijnsbeleid van de Federale Politie Limburg en laat je inspireren.

Op naar meer inclusie in het beleidsdomein Werk. Handicap en Arbeid en NOOZO kondigen samenvloeiing aan vanaf 2024
Op naar meer inclusie in het beleidsdomein Werk. Handicap en Arbeid en NOOZO kondigen samenvloeiing aan vanaf 2024
  • 13 January 2023

Het overlegplatform Handicap en Arbeid en NOOZO, de Vlaamse adviesraad handicap, werken meer en meer samen. Nog meer inclusie in het beleidsdomein werk voor personen met een handicap en chronische ziekte. Dat is waar wij voor gaan. Vanaf 2024 vloeien we samen.

Naar een duurzame inclusieve arbeidsmarkt in Vlaanderen. De aanbevelingen.
Naar een duurzame inclusieve arbeidsmarkt in Vlaanderen. De aanbevelingen.
  • 22 December 2022

Hoe zorgt Vlaanderen tegen 2024 voor meer kansen voor personen met een handicap of chronische ziekte op de arbeidsmarkt? Volgens de recentste cijfers (2021) is de werkzaamheidskloof tussen personen met en zonder een indicatie arbeidshandicap 31% en daalt de werkbaarheid van de jobs. Handicap en Arbeid stelt daarom samen met de sociale partners en LEVL, als de leden van de commissie Diversiteit van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) dat: “Vlaanderen dringend werk moet maken van een inclusieve en duurzame arbeidsmarkt.” We werkten daarbij samen een reeks aanbevelingen uit in het SERV-advies ‘Naar een duurzame, inclusieve Vlaamse arbeidsmarkt.’ en legde dit voor aan de Vlaamse Regering. We geven je een beknopt overzicht met 7 stappen waar we samen op willen inzetten voor meer inclusief werk. We focussen daarbij op de aanbevelingen voor personen met een handicap of chronische ziekte.

Werk aan de winkel voor een duurzame inclusieve arbeidsmarkt in Vlaanderen. De cijfers.
Werk aan de winkel voor een duurzame inclusieve arbeidsmarkt in Vlaanderen. De cijfers.
  • 16 December 2022

In het voorjaar 2022 kopte Acerta ‘Op vijf jaar tijd 10% meer werknemers met een beperking aan de slag op de reguliere arbeidsmarkt.’ Zes maanden later lees je in Het Laatste Nieuws het verhaal van Sasker Van de Ven (27 jaar) over zijn moeilijke zoektocht naar werk als persoon met een arbeidshandicap. Hij ondervindt elke dag dat werkgevers niet voor hem staan te springen, getuigt hij. Wat is er nu allemaal van aan? Wel, samen met de sociale partners (werkgevers en werknemers) en LEVL, stellen wij als leden van de commissie Diversiteit van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) dat: “Vlaanderen dringend werk moet maken van een inclusieve en duurzame arbeidsmarkt.” Om dit kracht bij te zetten, geven we je vooreerst de cijfers mee over werk voor personen met een handicap en chronische ziekte. In een volgend artikel geven we je dan onze aanbevelingen mee uit het SERV-advies waaraan wij hebben meegewerkt.

Op naar meer inclusie… met Onbeperkt Jobstudent
Op naar meer inclusie… met Onbeperkt Jobstudent
  • 15 November 2022

Ongelijkheid verminderen en kansen creëren op het werk, dat begint al wanneer personen met een handicap student zijn. Want als jobstudent kan je extra vaardigheden in je rugzak steken. Het gaat om skills, zoals leren werken tegen deadlines, jezelf beter leren kennen, leren opkomen voor jezelf, en zoveel meer. Kortom, het gaat om vaardigheden aanleren die onmisbaar zijn voor een transitie vanuit het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Dat doe je bovendien best in een waardevolle job, tegen een gangbare verloning en in de reële economie. Onbeperkt jobstudent zorgt voor de goede match tussen de kansrijke studenten en ondernemingen.

Het doorstroombeleid: een kans om volwaardig te participeren in de maatschappij en te groeien
Het doorstroombeleid: een kans om volwaardig te participeren in de maatschappij en te groeien
  • 15 September 2022

In het bevoegdheidsdomein van de sociale economie voorziet het Vlaams beleid in financiële en andere typen van ondersteuning voor een specifieke vorm van sociaal ondernemerschap. Het gaat om verschillende soorten bedrijven die worden ondersteund in het tewerkstellen van personen uit kwetsbare groepen die drempels ervaren om toe te treden tot de reguliere arbeidsmarkt. Zo keurde de Vlaamse Regering op 3 juli 2013 het decreet ‘Maatwerk bij collectieve inschakeling’ goed. Dat decreet wil werk en ondersteuning op maat bieden van personen die moeilijk een job vinden en hen zo naar het Normaal Economisch Circuit (NEC ) laten doorstromen. In dat kader voorziet dit collectieve maatwerk-decreet in de subsidiëring van maatwerkbedrijven. Wat is nu precies de rol van maatwerkbedrijven?

Goede praktijk: Een persoon met veel engagement: Dorien Meulenijzer
Goede praktijk: Een persoon met veel engagement: Dorien Meulenijzer
  • 24 December 2021

Mensen werken. Tegen een loon. Maar niet iedereen heeft het werknemersstatuut. Je kan ook als zelfstandige werken tegen betaling. Dorien is iemand met een statuut als zelfstandige, maar vooral iemand met veel engagement!

Goede praktijk: "Ik heb samen met anderen, wel wat kunnen bewerkstelligen op het vlak van inclusie in de bredere cultuursector. Maar is dat een succes? Er is nog zoveel werk te doen! "
Goede praktijk: "Ik heb samen met anderen, wel wat kunnen bewerkstelligen op het vlak van inclusie in de bredere cultuursector. Maar is dat een succes? Er is nog zoveel werk te doen! "
  • 17 December 2021

Ik ben Piet Devos, 38 jaar. Oorspronkelijk kom ik uit Kortrijk, maar ik ben er zo’n 10 jaar weggeweest vanwege studies en werk. Ik ben volledig blind. Wat mijn studies betreft, ik heb eerst in Antwerpen de vertaalopleiding gevolgd: Frans – Spaans, met literair vertalen als specialisatie. Ik wou graag iets met literatuur doen. Ik ben toen ook op Erasmus gegaan naar Spanje. In 2006 studeerde ik in Leiden (Nederland). Daar specialiseerde ik mij in literatuurwetenschap, en meer bepaald Latijns-Amerikaanse poëzie. Dat boeide mij enorm. 

Goede praktijk: "Mijn radar staat altijd open in functie van mijn beperking"
Goede praktijk: "Mijn radar staat altijd open in functie van mijn beperking"
  • 03 December 2021

Vandaag hebben we afgesproken met Johan Cremery om zijn verhaal met ons te delen. Vertel eens wat meer over jezelf, Johan? Ik ben 55 jaar oud en woon in Nazareth bij Gent. Al 32 jaar rolstoelgebruiker door een auto/arbeidsongeval waardoor ik verlamd ben. Ik heb hierdoor twee jaar moeten revalideren om daarna terug aan het werk te gaan. Mijn radar staat altijd open in functie van mijn beperking omdat ik op de dag van mijn ongeval me voorgenomen heb om een voorbeeld te zijn. Om positief te tonen dat je met een beperking ook nog iets kunt. Dat maakt dat ik iedere dag blij en welgezind opsta. Door het ongeval kan ik relativeren. Dat ik arbeidsongeschikt ben, biedt voor mij een voordeel, want daardoor krijg ik een uitkering en mag ik dat daarnaast nog combineren met werk.