Vlaams doelgroepenbeleid verlaagt de loonkost van 8,3% van de werkenden in Vlaanderen in 2020

Vlaams doelgroepenbeleid verlaagt de loonkost van 8,3% van de werkenden in Vlaanderen in 2020

Het Vlaams doelgroepenbeleid is één van de instrumenten waarmee de Vlaamse Regering inzet op de aanwerving en tewerkstelling van groepen die minder aanwezig zijn op de arbeidsmarkt. In 2020 richtte het doelgroepenbeleid zich tot drie groepen: kortgeschoolde jongeren en leerlingen, oudere werknemers en personen met een arbeidshandicap. Het jaarrapport geeft een overzicht van het Vlaams doelgroepenbeleid in 2020 en bespreekt ook de impact van de coronacrisis.

Het Vlaams doelgroepenbeleid: hoe werkt dat?

Dankzij de doelgroep-vermindering betalen werkgevers in Vlaanderen minder of geen werkgeversbijdragen wanneer ze een kortgeschoolde jongere of leerling aanwerven. Ook voor oudere werknemers kunnen werkgevers een RSZ-bijdragevermindering aanvragen, wanneer zij aan enkele voorwaarden voldoen.

De tewerkstelling van mensen met een arbeidshandicap wordt ondersteund met de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP). De loonpremie kan worden gebruikt om aanpassingen aan de jobinvulling mogelijk te maken. Sommige mensen met een arbeidshandicap werken trager, of hebben meer rust nodig tussendoor. De toepassing van de VOP is vrij te bepalen maar moet ten goede komen aan de betrokken werknemer. Wij, het overlegplatform Handicap&Arbeid, vinden dat de werknemers moeten worden betrokken in het maken van afspraken over de mogelijke besteding van de loonpremie. Zo wordt de premie het meest efficiënt ingezet. 

Het volledige rapport werd gepubliceerd op de website van de Vlaamse overheid. 

Impact van de Coronacrisis?  

In 2020 brak de coronacrisis uit. Dat had negatieve gevolgen op de tewerkstelling in Vlaanderen, en dus ook op het doelgroepenbeleid. We stellen vast dat in het tweede kwartaal van 2020 8,3% van de werknemers in Vlaanderen ondersteund werd met een doelgroep-korting of VOP. Dat is 1,5 procentpunten minder dan in hetzelfde kwartaal in 2019. In april-juni 2020 maakten ongeveer 196.000 personen gebruik van het doelgroepenbeleid: 33.000 jongeren, 151.000 oudere werknemers en een kleine 12.000 personen met een arbeidshandicap.

In alle maatregelen van het doelgroepenbeleid is er een terugval in het tweede kwartaal van 2020 ten opzichte van één jaar eerder. Opvallend is dat het aantal voltijdsequivalenten (VTE) met een doelgroep-korting sterker daalt dan het aantal personen. Dat heeft te maken met de tijdelijke werkloosheid die tijdens de coronacrisis veel voorkwam. Werknemers die tijdelijk werkloos werden, bleven aan de slag maar hun arbeidsvolume (VTE) daalde. De maatregelen die de kleinste afname noteren in de uitgaven zijn de VOP en de doelgroep-vermindering voor oudere zittende werknemers.

Er zijn veranderingen vanaf 1 januari 2022

De doelgroepvermindering voor oudere zittende werknemers wijzigde op 1 januari 2022. De leeftijdsgrens om recht te hebben op deze doelgroepkorting wordt geleidelijk opgetrokken van 58 jaar naar 59 jaar in 2022, naar 60 jaar in 2023 en naar 61 jaar in 2024. Een overgangsmaatregel treedt in werking voor werknemers die op 31 december 2021 minstens 57 jaar oud waren.

Alles over de doelgroepkorting voor oudere werknemers die in dienst zijn vindt u hier.

Voor de andere maatregelen zijn er momenteel geen wijzigingen voorzien. Voor de personen met een arbeidshandicap wordt vanaf 1 januari 2023 het decreet individueel maatwerk ingevoerd. Dat zal naast een loonpremie ook de mogelijkheden geven om een begeleidingspremie aan te vragen bij de overheid. Wij hebben onze bezorgdheden al geformuleerd in een vorig artikel.