Van V(irus) naar W(erk)

Van V(irus) naar W(erk)

Hoe werken erger voorkomt …

De covid-19-pandemie treft alle lagen van de bevolking. Beelden en cijfers over het aantal besmettingen en dodelijke slachtoffers beheersen de dagelijkse nieuwsmedia. De quarantaine en sociale afstand maatregelen zijn ingrijpend maar noodzakelijk om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en levens te redden. Helaas zijn er ook belangrijke lange-termijn gevolgen te verwachten voor de economische en mentale gezondheidstoestand van de bevolking.
Voor beide is een snelle maar veilige terugkeer naar werk nodig om mensen ook op langere termijn gezond te houden, sociaaleconomisch en mentaal.

We moeten NU inzetten op een begeleide terugkeer naar werk, samen met de overheid en de sociale partners. En daarbij zal het nodig zijn om extra begeleiding in te zetten voor kwetsbare burgers. Alleen als we dat doen, dan voorkomen we erger.

Wat hebben we geleerd uit eerdere epidemieën?

Naast de gezondheidseffecten van het virus zelf, wordt een negatief effect op de algemene gezondheid verwacht vanwege de effecten van quarantaine en de economische recessie. Studies in het verleden van de recente SARS en MERS epidemieën hebben aangetoond dat de psychologische impact van quarantaine breed, aanzienlijk en langdurig is. De langetermijngevolgen zijn meetbaar tot 3 jaar na de quarantaine. Dit niet alleen bij mensen die in quarantaine zijn geplaatst, maar ook voor het gezondheidszorgsysteem dat de quarantaine heeft beheerd. Globaal genomen zie je een 3 tot 4 keer hogere kans op psychische klachten bij mensen die in quarantaine zijn geplaatst: depressieve klachten, slaapstoornissen, post-traumatische stress, emotionele uitputting, ,.. Dat zal nu niet anders zijn. We zullen niet alleen meer werklozen tellen, maar ook meer zieken.

We kunnen de menselijke schade beperken, op voorwaarde dat we voluit inzetten op de terugkeer naar werk. Arbeidsbegeleiding en een sociaal vangnet zijn belangrijke gezondheidsbevorderende investeringen tijdens recessie, die tegelijk ook de economie helpen opveren. Daar willen wij onze schouders mee onder zetten, en daar vragen wij ook in tijden van recessie aandacht voor.

Call for action.

De coronacrisis heeft ons niet verhinderd om door te gaan met begeleiding. De manier waarop, werd wel aangepast. Face to face contacten, stages, opleidingen en assessments zijn zo goed als volledig afgebouwd. Maar juist om de focus op “werk” te vrijwaren stimuleerde VDAB om acties die voortgang konden vinden, effectief te continueren. En waar dat niet gaat, worden alternatieven voorzien. VDAB investeert in online opleidingen en infosessies, workshops, virtuele bedrijfsbezoeken. Coachingsgesprekken verlopen telefonisch of via video-gesprekken.

Na V komt W – Hoe werken erger voorkomt - 2

Maar het is niet genoeg. Bij GTB werden in de eerste maand van de coronamaatregelen 500 reacties genoteerd tijdens de vele contacten met klanten. Een eerste voorlopige lezing van die reacties leert ons dat het bijzonder belangrijk is dat alle kwetsbare mensen nu goed opgevolgd worden. De contactstrategie via GSM, mail en videogesprek lijkt voor veel klanten te werken. Zij waarderen het contact, maar het vraagt een heel sterk individuele benadering met een combinatie van methodieken om zoveel mogelijk mensen op het pad naar werk te houden. Toch kunnen we niet iedereen bereiken of aan boord houden. Een deel van de klantenpopulatie wordt sterk getroffen door eenzaamheid en isolement, bij anderen veroorzaakt de quarantaine angst of onzichtbaar leed. Voor velen is het werk de enige link met een sociaal netwerk. Deze werknemers “verdwijnen” nu in dubbele isolatie, ze verliezen niet alleen hun werk, maar ook hun enige vorm van sociaal contact.

Om wat we leerden uit het verleden, wat we zien in het nu en voorspellen voor de toekomst, roepen we op om samen tot actie over te gaan:
- Beleidsmakers en wetenschappers, breng naast de epidemiologische kant van de pandemie ook de sociaal-economische impact op mensen onder de aandacht. Bewijs uw geloof in ‘werk als hefboom’ door dit uit te spreken en op te nemen in de exit-scenario’s . Benadruk terug-naar-werk acties, bepaal hoe dat in de meest veilige omstandigheden kan verlopen en maak extra middelen vrij voor een intensieve begeleiding van de meest kwetsbaren. Wij zijn bereid om mee te denken.
- Beleidsmakers, maak hiervoor gebruik van de bestaande structuren en organisaties (preventiediensten, ziekenfondsen, arbeidsbemiddeling, ...) en versterk hen. Betrek hen in de beslissingsprocessen en geef hen het mandaat, de opdracht en de nodige middelen om die opdracht uit te voeren. Laat ons over het muurtje van de bevoegdheidsverdeling heen kijken hoe we dit samen kunnen aanpakken.
- Werkgevers, bewijs uw inclusief en veilig ondernemerschap. Vooral KMO’s zijn een belangrijke motor voor solidariteit. Hou deze vibes vast, en realiseer u dat de graad van inclusie zal bepalen hoe leefbaar uw bedrijf zal zijn op langere termijn. We staan klaar om jullie hierin te ondersteunen.
- Vakbonden en belangenorganisaties, jullie staan dicht bij de mensen en hebben samen met werkgevers een hoofdrol in de ondersteuning bij de terugkeer naar werk. Zet verder in op jullie sterktes: motiveer, stimuleer en faciliteer die inclusieve werkvloer, en draag samen met ons het belang uit van veilig en snel terug aan de slag gaan. Veilig en goed werk voorkomt gezondheidsproblemen.
- Deelnemers aan het re-integratiesysteem; artsen, ziekenfondsen, dienstverleners, bemiddelingsdiensten, we slaan de handen in elkaar. We organiseren ons samen met u om zoveel mogelijk mensen die het nodig hebben zo snel en efficiënt mogelijk te bereiken en terug op die werkvloer te krijgen. Alleen een goed afgestemde, pro-actieve, outreachende aanpak kan een antwoord zijn op de uitdagingen van de post-epidemie-periode. Daar willen wij samen met u voor gaan!

Onze organisaties en hun medewerkers engageren zich om vooral nu in te blijven zetten op werk voor de meest kwetsbare werkzoekenden en werknemers, de grootste creativiteit aan de dag te leggen om contact te houden en te blijven geloven in hun kansen op de arbeidsmarkt. We zetten samen nog sterker in op re-integratie, want ook in dit verhaal geldt “leave no one behind”.

What do you want to do ?
New mail