Aanpassingen arbeidsomgeving

Aanpassingen arbeidsomgeving

1 Algemeen

Er wordt voorzien in tegemoetkomingen voor de kosten die gemaakt worden om de arbeidsomgeving aan te passen: een tegemoetkoming in de kosten van arbeidsgereedschap en -kledij, vergoed aan de werknemer en een tegemoetkoming in de kosten van aanpassing van de arbeidspost, vergoed aan de werkgever.

De volgende regels gelden voor 2 en 3.

De aanvraag, zowel voor gereedschap en kledij als voor aanpassingen arbeidspost, moet voorzien zijn van een raming van de kosten van de gevraagde tegemoetkoming en alle vereiste bewijsstukken.

De VDAB beslist over de tenlasteneming van de tegemoetkoming en bepaalt het bedrag ervan. Voor de bepaling van dit bedrag, kan de raad van bestuur van de VDAB een refertelijst vastleggen. Ook kan de VDAB dit bedrag berekenen op basis van een vergelijkende marktstudie waarbij rekening wordt gehouden met kenmerken, kwaliteit en garantie- of onderhoudsvoorwaarden. Door andere decretale, wettelijke of reglementaire bepalingen bepaalde tegemoetkomingen alsook de tegemoetkomingen die door derden krachtens de wettelijke bepalingen op het gebied van burgerlijke aansprakelijkheid gedragen moeten worden, worden altijd in mindering gebracht van de tenlasteneming door de VDAB.

LET OP voor volgende voorwaarden:

 • Aankoop of aanpassing binnen het jaar na de beslissing;
 • de facturen bij de VDAB worden ingediend binnen de 6 maanden na aankoop of aanpassing
 • Eerst de tussenkomst aanvragen en pas dan aankoop of aanpassing uitvoeren.

 2 Tegemoetkoming in de kosten voor arbeidsgereedschap en arbeidskledij

Personen met een arbeidshandicap kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor de aankoop van arbeidsgereedschap en werkkledij.

In welke situaties kan men deze tegemoetkoming vragen?

 • Als werknemer
 • Bij een individuele beroepsopleiding (IBO)
 • Als zelfstandige
 • Als men werkzoekende is (voor sollicitaties)
 • Bij een erkende VDAB-opleiding
 • Bij een Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleiding (GIBO). Dan moet de Gespecialiseerde Opleidings-, Begeleidings- en bemiddelingsdienst (GOB) die instaat voor de begeleiding, in het gereedschap voorzien. Als men werk gevonden heeft, mag men het gereedschap meenemen. De VDAB betaalt dan de kosten die de bewuste dienst gemaakt heeft terug. Voor personen die een Syntra-opleiding volgen geldt eenzelfde regeling.

De werknemer wordt eigenaar van het gereedschap en de kledij en kan dit dus meenemen als hij van werkgever verandert.

Om van deze tegemoetkoming te kunnen genieten moet de persoon met de arbeidshandicap kunnen aantonen dat:

 • het arbeidsgereedschap of de arbeidskledij niet courant wordt gebruikt in de beroepstak waarin hij werkt en rechtstreeks noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn professionele activiteit;
 • de werkgever niet verplicht is om de kosten voor deze kledij of dit materiaal zelf te dragen;
 • de noodzaak, de gebruiksfrequentie, de werkzaamheid en de doelmatigheid van het arbeidsgereedschap of de arbeidskledij, moet in verhouding staan tot het bedrag van de gevraagde ondersteuning en omwille van de arbeidshandicap worden gevraagd.

Welke kosten worden terugbetaald?

 • De tegemoetkoming is enkel bedoeld voor de bijkomende kosten die de persoon met een arbeidshandicap vanwege zijn handicap moet dragen, in vergelijking met de kosten die een valide werknemer voor zijn arbeidsgereedschap en -kledij moet dragen.
 • Als er enkel nood is aan aanpassing van bestaand gereedschap, dan worden enkel de kosten van deze aanpassingen vergoed.
 • Soms is een tegemoetkoming mogelijk, zowel vanuit de regeling aanpassing arbeidspost als vanuit de regeling arbeidsgereedschap en -kledij. In dat geval wordt de voorkeur gegeven aan de regeling arbeidsgereedschap en -kledij omdat de persoon met een arbeidshandicap dan de eigenaar is van het materiaal of de kledij en het kan meenemen als hij van werk verandert.

De werknemer moet de tegemoetkoming aanvragen bij de VDAB via een online formulier: “Aanvraag tussenkomst arbeidsgereedschap en -kledij” (Aanvraag tussenkomst arbeidsgereedschap en -kledij). De aanvraag moet worden opgestuurd naar de Dienst Arbeidshandicapspecialisatie van de VDAB (provincie).

 3 Tegemoetkoming in de kosten voor de aanpassing van de arbeidspost

De tegemoetkoming in de kosten voor de aanpassing van een arbeidspost kan uitbetaald worden aan:

werkgevers die werknemers met een arbeidshandicap tewerkstellen met een arbeidsovereenkomst of onder een publiekrechtelijk statuut; werkgevers die personen met een arbeidshandicap een GIBO laten volgen in hun bedrijf; zelfstandigen met een arbeidshandicap.

De aanpassing kan worden aangevraagd op het moment van de indiensttreding van de persoon met een arbeidshandicap en bij de aanvang van de opleiding, maar ook in de loop van de tewerkstelling of opleiding.

Om van een tussenkomst te kunnen genieten, moet de werkgever:

 • aantonen dat de vereiste aanpassing niet gebruikelijk is in de beroepstak of in de opleiding;
 • aantonen dat de aanpassing noodzakelijk is voor de uitoefening van de professionele activiteiten of voor het volgen van de opleiding;
 • de persoon met een arbeidshandicap voor wie de arbeidspost werd aangepast, gedurende een minimumperiode van 6 maanden in dienst houden;
 • in de toekomst iedere aangepaste arbeidspost bij voorrang reserveren voor een persoon met een arbeidshandicap.
 • Aanpassingen waarvoor een tegemoetkoming werd verleend, mogen door de werkgever niet worden ingebracht als bedrijfslasten (belastingaangifte).
 • De tegemoetkoming dekt enkel de meerkost ten gevolge van de arbeidshandicap. Bij de aankoop van een aangepast model betaalt de VDAB enkel het prijsverschil tussen het aangepaste model en een standaardmodel.

De werknemer moet de tegemoetkoming aanvragen bij de VDAB via een online formulier: Aanvraag tussenkomst arbeidspostaanpassing. De aanvraag moet worden opgestuurd naar de provinciale Dienst Arbeidshandicapspecialisatie van de VDAB.

Ook zelfstandigen met een arbeidshandicap kunnen een tegemoetkoming krijgen. Zij moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de aanpassingen of het materiaal zijn niet gebruikelijk in beroepstak en rechtstreeks noodzakelijk omwille van de arbeidshandicap;
 • de zelfstandigen moeten zich ertoe verbinden de aanpassing, voor zover daarvoor een tegemoetkoming is gekregen, niet als bedrijfslasten in te brengen in hun belastingaangifte.

De tegemoetkoming dekt enkel de meerkost omwille van de arbeidshandicap. Bij de aankoop van een aangepast model betaalt de VDAB enkel het prijsverschil tussen het aangepaste model en een standaardmodel.

4 Een lijst van voorbeelden van mogelijke aanpassingen

 Voor blinden en slechtzienden:

vergrotingsprogramma’s; schermuitleesprogramma’s; spraaksynthesizers; beeldschermloep; handloep; dictafoon / memorecorder ; lichtaanpassingen; brailleleesregel; brailleprinter,…

Voor doven en slechthorenden:

FM systemen, aangepaste telefoons; Lichtflits/trilsystemen; ringleidingen; notitietoestel/elektronische agenda,…

Voor personen met een fysieke beperking:

Aanpassing firmawagen/vrachtwagen; Aanpassingen aan machines; speciaal aangepaste bureaustoelen; orthopedische veiligheidsschoenen; handenvrije gsm of telefoon; fixatiemateriaal; aangepast schrijfgerief; pc-aanpassingen; aangepast klavier; aangepaste muis of andere bediening; spraakherkenning; aangepast sanitair; voldoende vrije ruimte in het kantoor; aangepaste opbergruimten; automatische deuren; in de hoogte verstelbare bureau; ergonomische stoel; antislipmateriaal op de vloer; in de hoogte verstelbare voetensteun, plateaulift; bredere deuren en draaicirkels; hellende vlakken; evacuatierolstoel,…

5 Gerechtigheid op deze tegemoetkoming

Een werknemer heeft recht op deze tegemoetkoming indien:

 • reeds recht door Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
 • VAPH gaf het recht op een tegemoetkoming voor:
  • Hulpmiddelen voor privégebruik, of
  • vervanging of aanvulling van ledematen, romp, wervelzuil, bekken, gehoor, zicht of spraak.
 • hulpmiddelen of aanpassingen aan je leeromgeving op school.
 • federale dienst sociale zekerheid gaf op de zelfredzaamheidschaal volwassenen een erkenning van:
   • minimum 4 punten bij een auditieve handicap
   • minimum 7 punten bij een fysieke of visuele handicap
 • een schriftelijke verklaring van arts met vermelding van aandoening en prognose
 • niet beantwoorden aan een van bovenstaande voorwaarden, maar VDAB besluit op basis van uitgebreid onderzoek.