Progressieve werkhervatting

Progressieve werkhervatting

DEEL 1:  Re-integratie langdurige zieken: Algemeen

Wist je dat heel wat personen die ziek zijn, nog in staat zijn om een aantal uren of dagen per week te gaan werken? Wist je dat er een systeem bestaat waarbij deze personen hun ziekte-uitkering kunnen behouden ook al hervatten ze terug deels hun job? Dit systeem heet “re-integratie langdurige zieken” en is nog te weinig bekend bij werkgevers.

 1. WAT IS RE-INTEGRATIE VOOR LANGDURIGE ZIEKEN?

“Vorig jaar kreeg ik kanker. De adviserend geneesheer van het ziekenfonds verklaarde me arbeidsongeschikt en ik kon aanspraak maken op een ziekte-uitkering. Nu heb ik mijn ziekte onder controle en snak ik ernaar om terug aan het werk te gaan. Een voltijdse job zal niet meer lukken, maar een aantal dagen per week kan ik best aan. Wat als het werken uiteindelijk toch te zwaar blijkt? En wat gebeurt er met mijn uitkering? (Victor, genezen van prostaatkanker)

1.1    Wie komt in aanmerking?

Personen die een ziekte-uitkering krijgen, komen in aanmerking voor het systeem van re-integratie. Dit kunnen zijn:
–    Personen met een langdurige ziekte
–    Personen met een chronische ziekte
–    Personen die een handicap verworven hebben

1.2 Ziek en toch werken?

‘Ziek zijn’ wil niet automatisch zeggen dat alle mogelijkheden om te werken verdwenen zijn.

Dit lijkt misschien vreemd:
1.2.1 iemand die (chronisch) ziek is en toch (terug) wil gaan werken?
Hiervoor zijn verschillende redenen:
–    nuttig voelen;
–    buiten komen;
–    nieuwe mensen ontmoeten;
–    structuur brengen in het leven;
–    verworven competenties opnieuw inzetten;
–    een hoger inkomen hebben;
–    sommige personen staan nog onder contract bij een werkgever. Re-integratie is een eerste stap naar een volledige werkhervatting;
–  …

1.2.2 iemand die (chronisch) ziek is en toch kan gaan werken?
Sommige ziekten zijn ongeneeslijk, maar naar verloop van tijd door behandeling wel onder controle, waardoor de stap naar deeltijdse tewerkstelling terug overwogen kan worden.
Bijvoorbeeld: personen met een psychisch probleem (zie dossier Psychische problemen en Arbeid), epilepsie, astma …

Van sommige ziekten kan men genezen. Soms kan het lichaam van een persoon zo verzwakt zijn, dat men verkiest om eerst deeltijds te werken en dat dan stilaan op te bouwen, naarmate de persoon terug op krachten is. Bijvoorbeeld: personen die kanker hebben gehad

Hiervoor moet de persoon wel een toelating hebben van de adviserend geneesheer.

1.3 Re-integratie

Terug gaan werken is voor veel personen met een ziekte-uitkering  een goede revalidatie: zelfontplooiing door een eigen inkomen te verdienen, verantwoordelijkheid opnemen, afwisseling, in contact komen met anderen … Uit onderzoek blijkt ook dat hoe langer de arbeidsongeschiktheid duurt, hoe minder vlug men de stap naar de arbeidsmarkt zal zetten. Vlug handelen is dus de boodschap.

In 2017 hervormde de overheid het systeem van re-integratie waardoor personen met een ziekte-uitkering de mogelijkheid krijgen om terug op de arbeidsmarkt terecht te komen.

Deze “toegelaten arbeid” of “progressieve tewerkstelling” heet sinds de hervorming “re-integratie voor langdurige zieken”.

 1. WAAROM IS DIT EEN GOED SYSTEEM?

Het is mogelijk om een ziekte-uitkering en loon uit arbeid te combineren.

2.1 Goed voor langdurig zieken
•    De mogelijkheid bestaat om deeltijds te gaan werken en dit progressief op te bouwen. Zo kan je terug aan de slag zonder je ziekte-uitkering en ziektestatuut te verliezen.
•    De som van loon en uitkering zal altijd hoger zijn dan het bedrag van de uitkering als je totaal niet werkt.

2.2 Goed voor de werkgever
Als de werknemer ziek wordt, is het niet de werkgever die opdraait voor het gewaarborgd loon. Zolang de persoon ziek is, zal het ziekenfonds de ziekte-uitkering volledig betalen. Zo heeft de werkgever geen extra kosten.

Bij re-integratie kan de werkgever terug beroep doen op een competente medewerker die het reilen en zeilen van de organisatie kent.

2.3 Re-integratie: de moeite waard

•    Je behoudt het recht op een uitkering van het ziekenfonds naast het inkomen van je werkgever. Moest je hervallen, dan kan je terug onmiddellijk beroep doen op je uitkering.
•    Je blijft erkend als arbeidsongeschikt. Bij herval is de werkgever dus niet verplicht je een gewaarborgd loon uit te betalen.
•    Het is individueel aanpasbaar.
•    Contact met de werkgever, het bedrijf en de collega’s blijft.
•    Je hebt de kans om in een vroeg stadium terug aan de slag gaan, zodat je band met werk behouden blijft om zo volledige uitval te voorkomen.
•    Je overgang naar een voltijdse tewerkstelling kan geleidelijk verlopen.
•    Jij met je specifieke ervaring en competenties blijft actief in het bedrijf.
•    VOP en re-integratie zijn combineerbaar.

DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure

1.   Wat te doen vanaf de aangifte van de arbeidsongeschiktheid?

Ten laatste twee maanden na de aangifte van je arbeidsongeschiktheid maakt de arts van je mutualiteit (adviserend geneesheer) een eerste schatting op van je restcapaciteiten. Dit gebeurt op basis van je medisch dossier.

Er zijn twee procedures die kunnen toegepast worden:

reintegratie1

Goed om weten:

 1. Preventieadviseur – arbeidsgeneesheer wordt afgekort als PAAG.
 2. Indien je verbonden bent door een arbeidsovereenkomst gaat je adviserend geneesheer na of de PAAG al een re-integratietraject heeft opgestart. Het re-integratietraject verloopt dan via de PAAG.
 3. Is er nog geen re-integratietraject opgestart door de PAAG dan wordt procedure B gevolgd. (zie verder)

Procedure A:  als gerechtigde ben je niet verbonden door een arbeidsovereenkomst.

Bij het maken van de inschatting van je restcapaciteiten verdeelt de adviserend geneesheer jou als gerechtigde onder in één van de 4 onderstaande categorieën. Voor de categorie 1 en 3 moet de adviserend geneesheer een opvolging voorzien.

De 4 categorieën:

Bij elke categorie worden 3 zaken nagegaan:

Wanneer  kan je terug aan het werk?

Welke actie moet ondernomen worden?

Wanneer start het re-integratietraject?

Categorie 1

Wanneer

De adviserend geneesheer oordeelt dat er kan worden aangenomen dat je ten laatste tegen het einde van de 6de maand van je arbeidsongeschiktheid terug een beroep op de reguliere arbeidsmarkt kan opnemen.

Actie

Als je als gerechtigde nog als arbeidsongeschikte bent herkend, dient de adviserend geneesheer na 6 maanden een nieuw onderzoek uit te voeren om na te gaan of het opnemen van een beroep op de reguliere arbeidsmarkt mogelijk is. Eventueel na herscholing of beroepsopleiding.

Start re-integratietraject

Als uit het onderzoek blijkt dat je een beroep op de gewone arbeidsmarkt kan opnemen wordt er een re-integratietraject opgestart.

Categorie 2

Wanneer

De adviserend geneesheer is van oordeel dat het opnemen van een beroep op de gewone arbeidsmarkt niet mogelijk is en dit omwille van medische redenen.

Actie

De adviserend geneesheer dient geen onderzoek te doen.

Start re-integratietraject

Er wordt geen traject opgestart.

Categorie 3

Wanneer

De adviserend geneesheer is van oordeel dat je voorlopig geen beroep op de gewone arbeidsmarkt kan uitoefenen.  Er moet voorrang worden gegeven aan je medische diagnose of behandeling.

Actie

Als je nog als arbeidsongeschikte bent erkend, herbekijkt de adviserend geneesheer elke 2 maand of je een beroep op de gewone arbeidsmarkt kan opnemen. Eventueel na herscholing of bijscholing.

Start re-integratietraject

Indien uit het onderzoek blijkt dat je opnieuw een beroep op de gewone arbeidsmarkt kan opnemen wordt er direct een re-integratietraject opgestart.

Categorie 4

Wanneer

De adviserend geneesheer is van oordeel dat je een beroep op de reguliere arbeidsmarkt kan opnemen eventueel na herscholing of beroepsopleiding.

Actie

De adviserend geneesheer start direct een re-integratietraject op.

Schematisch overzicht van de hierboven beschreven situaties:

reintegratie2

reintegratie3

Procedure B: als gerechtigde ben je verbonden door een arbeidsovereenkomst

Opgelet: deze procedure is enkel van toepassing indien de PAAG nog geen re-integratietraject heeft opgestart. Anders verloopt het volgens punt 2 van de opmerkingen in het begin van de tekst.

Bij het maken van de inschatting van je restcapaciteiten verdeelt de adviserend geneesheer jou, als gerechtigde, onder in één van de 4 onderstaande categorieën. Voor de categorie 1 en 3 moet de adviserend geneesheer een opvolging voorzien.

Categorie 1

Wanneer

De adviserend geneesheer is van oordeel dat er kan worden aangenomen dat je ten laatste tegen het einde van de 6de maand van je arbeidsongeschiktheid spontaan het overeengekomen werk opnieuw kan uitoefenen.

Actie

Als je nog als arbeidsongeschikte bent erkend dient je adviserend geneesheer na 6 maand een nieuwe analyse uit te voeren. Dit is om na te gaan of een werkhervatting mogelijk is en dit door je aangepast (tijdelijk of definitief) of ander werk aan te bieden.

Start re-integratietraject

Als uit de analyse blijkt dat werkhervatting mogelijk is verwijst de adviserend geneesheer je door naar de PAAG. Deze zal een re-integratietraject opstarten.

Categorie 2

Wanneer

De adviserend geneesheer is van oordeel dat een werkhervatting voor jou niet mogelijk is en dit omwille van medische redenen.

Actie

De adviserend geneesheer dient verder geen analyse te doen.

Start re-integratietraject

Er wordt geen re-integratietraject opgestart.

Categorie 3

Wanneer

De adviserend geneesheer is van oordeel dat een werkhervatting voor jou momenteel niet aan de orde is en dit omwille van een medische diagnose of behandeling.

Actie

Als je nog als arbeidsongeschikte bent erkend herbekijkt de adviserend geneesheer elke 2 maand of een werkhervatting mogelijk is. Dit gebeurt door het aanbieden van (tijdelijk of definitief) aangepast of ander werk.

Start re-integratietraject

Als uit de analyse blijkt dat je een werkhervatting kan aanvangen verwijst de adviserend geneesheer je door naar de PAAG die een re-integratietraject opstart.

Categorie 4

Wanneer

De adviserend geneesheer is van oordeel dat je een werkhervatting aankan door je (tijdelijk of definitief) aangepast of ander werk aan te bieden.

Actie

De adviserend geneesheer verwijst je door naar de PAAG die een re-integratietraject zal opstarten.

Schematisch overzicht van de hierboven beschreven situaties:

reintegratie4

reintegratie5

2.   Wat te doen bij de start van een re-integratietraject?

Het re-integratietraject dat door de adviserend geneesheer wordt opgestart verloopt opnieuw in verschillende fasen:

 1. De adviserend geneesheer voert een medisch-sociaal onderzoek uit.
 2. Na het medisch-sociaal onderzoek stelt de adviserend geneesheer een re-integratieplan op.
 3. Je wordt uitgenodigd voor een gesprek waarin het re-integratieplan wordt voorgesteld. Als je akkoord gaat met het aangeboden plan wordt er een overeenkomst opgemaakt die zowel door jou als door de adviserend geneesheer wordt ondertekend.
 4. Je wordt elke 3 maanden opgevolgd door de adviserend geneesheer.

reintegratie6

Opgelet: deze tijdlijn past niet bij elke situatie en wordt hierna verder toegelicht.

2.1. Uitvoeren van het medisch-sociaal onderzoek

Als de adviserend geneesheer het re-integratietraject op zich neemt zal hij je uitnodigen voor een medisch-sociaal onderzoek. De uitnodiging komt er binnen de maand nadat het re-integratietraject is opgestart.

Tijdens dit onderzoek wordt het volgende onderzocht:

 • Wat zijn je restcapaciteiten
 • Wat zijn je wedertewerkstellingsmogelijkheden
 • Hoe kijk jij naar de inhoud van het aangeboden re-integratieplan

De resultaten van het onderzoek worden meegedeeld aan de behandelende geneesheer.

2.2. Aanbieden van een re-integratieplan

Binnen de 4 weken na het medisch-sociaal onderzoek stelt de adviserend geneesheer een re-integratieplan op. Deze termijn is eenmalig verlengbaar met minimum 2 weken en maximum 4 weken.

Voor dat hij het plan opstelt overlegt de adviserend geneesheer met je behandelende arts. In sommige gevallen is er ook een overleg met de begeleider van de diensten en instellingen van de Gewesten en Gemeenschappen die deelnemen aan de socio-professionele re-integratie.

Alleen bij gegronde medische redenen kan de adviserend geneesheer worden vrijgesteld van het opmaken van een re-integratieplan.

2.3. Inplannen van het gesprek met de gerechtigde

Nadat de adviserend geneesheer een re-integratieplan heeft opgemaakt moet hij:

 • Je hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen
 • Je schriftelijk uitnodigen voor een gesprek

Het gesprek moet binnen de 2 weken nadat je bent uitgenodigd plaatsvinden.

Als je je omwille van een gegronde reden niet kan aanbieden moet jij de adviserend geneesheer laten weten wanneer het gesprek wel kan doorgaan. De nieuwe datum moet binnen een termijn van 4 weken na de uitnodiging liggen. De adviserend geneesheer stuurt je opnieuw een schriftelijke uitnodiging.

2.4. Het gesprek met de gerechtigde

Tijdens het gesprek met de adviserend geneesheer wordt het volgende meegedeeld:

 • De inhoud
 • De draagwijdte
 • De gevolgen

Als je akkoord gaat met bovenstaande punten wordt het plan in een overeenkomst gezet en door jou en de adviserend geneesheer ondertekend.

2.5. Opvolging

De adviserend geneesheer is verantwoordelijk voor de opvolging van het re-integratieplan. De opvolging gebeurt elke 3 maand tenzij er elementen zijn die tonen dat een latere opvolging gerechtvaardigd is.

De opvolging gebeurt in samenwerking met:

 • Jijzelf als gerechtigde
 • Indien van toepassing met de begeleider van de diensten en instellingen van de Gewesten en Gemeenschappen die deelnemen aan de socio-professionele re-integratie.

1.   Wat te doen met de informatie van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (PAAG)

Als er een doorverwijzing is naar de PAAG zal hij overgaan tot een re-integratiebeoordeling. Dit nadat jij een verzoek tot re-integratie hebt ingediend. Zo kan worden nagegaan of jij op termijn het overeengekomen werk, al dan niet mits aanpassingen, opnieuw kan uitoefenen. Op basis van jouw arbeidscapaciteiten kunnen de mogelijkheden voor re-integratie onderzocht worden. Op basis hiervan maakt de werkgever een re-integratieplan over aan jou. Dit plan wordt door de PAAG overgemaakt aan de adviserend geneesheer.

Het kan gebeuren dat er tijdens het re-integratietraject geen plan wordt opgemaakt (er wordt dan wel een formulier ingevuld of een rapport opgemaakt) of dat jij het plan niet aanvaardt. De adviserend geneesheer wordt hiervan op de hoogte gebracht door de PAAG.

Een plan bevat één van vijf hieronder vermelde categorieën:

Opmerking:

De evaluatiecriteria die de PAAG gebruikt onderscheiden zich van de evaluatiecriteria die de adviserend geneesheer gebruikt. De PAAG gaat na of jij op termijn het overeengekomen werk opnieuw zal kunnen uitoefenen (eventueel mits aanpassingen van de werkpost). Hij gaat ook de mogelijkheden tot re-integratie na op basis van je restcapaciteiten.

Er zijn 5 verschillende categorieën:

 1. Op termijn is een hervatting van het overeen gekomen werk mogelijk en in tussentijd ben je in staat om bij de werkgever aangepast of ander werk uit te voeren°.
 2. Op termijn is een hervatting van het overeengekomen werk mogelijk en in tussentijd ben je niet in staat om bij de werkgever aangepast of ander werk uit te voeren.
 3. Je bent definitief ongeschiktheid om het overeengekomen werk te hervatten maar je bent in staat om bij de werkgever aangepast of ander werk uit te voeren*.
 4. Je bent definitief ongeschiktheid om het overeengekomen werkt te hervatten en je bent niet in staat om bij de werkgever aangepast of ander werk uit te voeren.
 5. De PAAG oordeelt dat het om medische redenen niet opportuun is om een re-integratietraject op te starten.

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer maakt het formulier voor de re-integratie beoordeling over aan de werkgever en aan jou.

Opgelet: als de PAAG oordeelt dat je definitief ongeschikt bent voor het overeengekomen werk kan jij hiertegen in beroep gaan bij de “geneesheer sociaal inspecteur” van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het werk. Dit moet je doen binnen de 7 werkdagen nadat je het formulier voor de re-integratiebeoordeling  ontving.

Pas als alle beroepsmogelijkheden uitgeput zijn kan de PAAG bepalen dat het re-integratietraject bij hem definitief beëindigd is. De adviserend geneesheer kan nu zelf een traject opstarten.

3.1 Opmaak van het re-integratieplan

De werkgever maakt een re-integratieplan op, in overleg met jou en de PAAG, in de twee volgende gevallen:

 • Als het gaat om een tijdelijke ongeschiktheid zoals in categorie 1 hierboven°
 • Na het verstrijken van de beroepstermijn of na ontvangst van het resultaat van de beroepsprocedure waarin de beslissing van de PAAG werd bevestigd. Dit wanneer het gaat om een definitieve ongeschiktheid zoals in categorie 3 hierboven*

Het re-integratieplan moet één of meerdere van de volgende zaken bevatten: een omschrijving van de redelijke aanpassingen van de werkpost, een omschrijving van het aangepast werk, een omschrijving van het “ander werk”, de aard van een opleiding die eventueel nodig is voor het uitvoeren van een aangepast of ander werk en de geldigheidsduur van het re-integratieplan.

Opgelet: als de werkgever meent dat het technisch of objectief niet mogelijk is om het re-integratieplan op te maken of als het om een gegronde reden niet kan worden geëist, bezorgt hij hierover een verslag aan jou en de PAAG.

Als jij akkoord gaat met het re-integratieplan dat de werkgever jou bezorgt, onderteken je voor akkoord. Stem je niet in dan vermeld je de reden van je weigering.

3.2 Wat houdt een toegestane hervatting in?

Sinds 1 januari 2017 moet je  geen aanvraag tot toelating van de werkhervatting meer indienen bij je ziekenfonds. Dit omdat de PAAG een kopie van het re-integratieplan, opgesteld door de werkgever bezorgt aan de adviserende geneesheer van je ziekenfonds.

De adviserend geneesheer onderzoekt of aan de voorwaarden voor toegestane werkhervatting is voldaan op basis van de aanvraag tot toelating dat jij indient of op basis van het re-integratieplan.

Wat gebeurt er bij een toegestane werkhervatting met de arbeidsovereenkomst?

Hieronder staan enkel de regels die gelden bij een tijdelijke werkhervatting.

1) de arbeidsovereenkomst wordt niet geschorst

2) de arbeidsrelatie van kracht van voor de hervatting blijft behouden

Dit betekent bv. dat indien je voltijds was tewerkgesteld en je nu je prestaties vermindert in het kader van aangepast of ander werk, je geen deeltijdse werknemer wordt.

Dit vermoeden is weerlegbaar. Het kan worden gewijzigd indien beide partijen aangeven dat ze de aanvankelijke arbeidsrelatie blijvend en definitief willen wijzigen.

3) de verworven voordelen blijven behouden

Je behoudt alle voordelen verworven bij de werkgever. De beide partijen kunnen hiervan afwijken door bv. een aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst te voegen. (zie punt 4)

4) de partijen kunnen een aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst voegen

Tijdens de periode van aangepast of ander werk kunnen jij en je werkgever een aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst voegen. Dit is geen verplichting!

Dit kan de overeengekomen modaliteiten bevatten voor het aangepast werk bijvoorbeeld:

 • Het werkvolume
 • De werkroosters
 • De aard van het werk
 • Het loon
 • De geldigheidsduur van het aanhangsel

Van zodra je niet meer voldoet aan de voorwaarden van toegestane werkhervatting loopt het aanhangsel onmiddellijk af. Je brengt je werkgever onmiddellijk op de hoogte als je niet meer voldoet aan de voorwaarden.

5) de ontslagvergoeding wordt berekend op basis van het oorspronkelijk loon

Indien jouw arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met betaling van een ontslagvergoeding wordt de vergoeding berekend op basis van het loon dat je verdiende voor de toegestane werkhervatting. Of met andere woorden het wordt berekend op basis van de arbeidsovereenkomst van voor de vermindering van de arbeidsprestaties.

6) het gewaarborgd loon wordt geneutraliseerd

In geval van ziekte of ongeval dat geen beroepsziekte of arbeidsongeval is, is de werkgever geen enkel loon verschuldigd.

2.   Wanneer gaat het re-integratieplan in?

De datum waarop een re-integratieplan kan ingaan hangt af van de persoon die hiervoor het initiatief neemt:

 • Is het de werknemer dan kan het vanaf 1 januari 2017. Ongeacht de aanvangsdatum van je arbeidsongeschiktheid.
 • Is het de werkgever dan kan dit vanaf
  1 januari 2017 voor arbeidsongeschiktheden die aanvatten vanaf 1 januari 2016 en
  1 januari 2018 voor arbeidsongeschiktheden van voor 1 januari 2017

DEEL 3: Re-integratie langdurige zieken: Inkomen

 Je ziekte-uitkering na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid (de ‘invaliditeit’)

Na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid geldt het volgende:

 • Was je werknemer (arbeider of bediende) voordat je arbeidsongeschikt werd?
  Dan heb je recht op een percentage van je brutoloon. (het brutoloon van de laatste dag van het 2e kalenderkwartaal dat voorafgaat aan dat waarin het risico zich voordoet of het laatste brutoloon).
  Je gezinssituatie bepaalt welk percentage dat is:
  •  65% als je gezinslast hebt
  •  55% als je alleenstaande bent
  •  40% als je samenwonende bent.
 • Was je werkloos voordat je arbeidsongeschikt werd?
  Dan heb je recht op een percentage van het brutoloon waarop je werkloosheidsuitkering is berekend. Je gezinssituatie bepaalt welk percentage dat is:
  •  65% als je gezinslast hebt
  •  55% als je alleenstaande bent
  •  40% als je samenwonende bent.

 Berekening per dag

Je uitkering is berekend:

 • per dag
 • in een 6-dagenstelsel:  dat betekent dat je niet alleen een uitkering ontvangt voor maandag tot en met vrijdag, maar ook voor zaterdag (6 ‘uitkeringsdagen’).

Voorbeelden (brutobedragen):

 • April 2017: Je uitkering is 62 EUR per dag. In deze maand zijn er 25 uitkeringsdagen. De totale uitkering voor deze maand is dus 1550 EUR.
 • Augustus 2017: Je uitkering is 62 EUR per dag. In deze maand zijn er 27 uitkeringsdagen. De totale uitkering voor deze maand is dus 1674 EUR.
 1. De combinatie inkomen uit arbeid en inkomen uit invaliditeit

Vanuit de “re-integratie langdurige zieken” worden mensen aangemoedigd om opnieuw te gaan werken. Dan heb je een inkomen uit arbeid én uit invaliditeit.

Een voorbeeld:

Sofie krijgt na 14 maanden arbeidsongeschiktheid een re-integratieplan aangeboden. Ze kan voor 15u/week opnieuw aan de slag bij haar vroegere werkgever. Sofie is alleenstaande en krijgt een invaliditeitsuitkering van 52 euro/dag.

Voor de maand april 2017 heeft ze recht op: 25d x 52 euro = 1300 euro invaliditeit

Maar in april gaat ze opnieuw 15u/week werken. Hiervoor krijgt ze 900 euro belastbaar loon (bruto –sociale bijdragen) aan inkomen uit arbeid. Door dit inkomen uit arbeid vermindert haar invaliditeitsuitkering. Dit gebeurt in schijven:

1ste schijf      0%     op € 15,9190                                                           = € 0

2de schijf       20%   op € 9,5514 (= gedeelte tussen 15,9190 en 25,4704) = €1,91

3de schijf       50%   op € 9,5514 (= gedeelte tussen 25,4704 en 35,0218)           = €4,78

4de schijf       75%   op het gedeelte boven de 35,0218 euro (=15,9191+9,5514+9,5514)

Bovenstaande berekening wordt toegepast op het inkomen uit arbeid. Dit inkomen uit arbeid wordt omgezet naar een dagbedrag. Dit doet men door het inkomen uit arbeid te delen door 26 (er wordt standaard rekening gehouden met de noemer 26 om het belastbaar loon te delen voor de progressieve tewerkstelling).

Voor Sofie wordt dit dan:

€ 900 aan inkomen uit arbeid / 26 d = 34,62 euro

Op het bedrag van 34,62 euro worden bovenstaande schijven toegepast.

Voor schijf 1 tot en met 2 is dit  1,91 euro

Voor schijf 3 is dit  4,57 euro (34,62 – 25,47 = 9,15) 50% op 9,15 euro is 4,57

(omdat haar dagbedrag niet hoger is dan 35,0218 euro moeten we maar rekening houden met 34,62 euro)

Voor schijf 4 is dit   0 euro

(haar dagbedrag uit arbeid ligt onder de 35,0218)

Totaal : 6,48 euro/dag in mindering te brengen van haar invaliditeitsuitkering.

Sofie verliest 6,48 euro van haar invaliditeitsuitkering. Ze houdt nog 45,52 euro/dag over.

(52 – 6,48 = 45,52 euro)

In april zijn er 25 d x 45,52 = 1138 euro aan invaliditeitsuitkering (i.p.v. 1300 zonder tewerkstelling)

In april gaat ze 8 dagen werken hiervoor krijgt ze 900 euro uit arbeid (belastbaar loon).

In totaal krijgt ze 1138 + 900 = 2038 euro belastbaar loon

Door progressief te gaan werken houdt ze een stuk meer over dan enkel ZIV uitkeringen. (Voor haar tewerkstelling ontving ze 1300 euro ze gaat er dus met 738 euro op vooruit door 2d/week te gaan werken. )

Aandachtpuntje : rekening mee houden dat er weinig belastingen worden ingehouden zowel op het loon als op de ZIV uitkeringen.

Tweede voorbeeld:

Luc is gehuwd en kan na 15 maanden invaliditeit terug gaan werken. Om 2,5 dag per week te werken verdient hij 1100 euro bruto belastbaar. Vanuit de mutualiteit krijgt hij 62 euro per dag.

Voor de maand april 2017 ontvangt Luc vanuit de mutualiteit: 62 euro x 25 dagen = 1550 euro aan invaliditeitsuitkering. Als hij in april 10 dagen werkt krijgt hij hiervoor 1100 euro bruto belastbaar.

Voor Luc wordt dit dan:

1100 euro /26 d = 42,31 euro

Wat wordt er afgehouden:

Voor schijf 1 en 2 is dit  1,91 euro

Voor schijf 3 is dit  4,78 euro

Voor schijf 4 is dit  5,47 euro

(42,31 – 35,0218 = 7,29 x 75% = 5,47)

Totaal 12,16 euro

Luc houdt 49,84 euro/dag over aan invaliditeitsuitkering (62 – 12,16).

In april zijn er 25 d x 49,84 = 1246 euro aan invaliditeitsuitkering.

In april gaat hij 10 dagen werken en krijgt hiervoor 1100 euro uit arbeid.

In totaal krijgt hij 1100 + 1246 = 2346 euro belastbaar loon.

BELANGRIJK OM TE WETEN:

Het is momenteel moeilijk om volledig correcte en duidelijke info te vinden over dit onderwerp. Het Steunpunt Handicap en Arbeid heeft zich voor het samenstellen van deze tekst gebaseerd op verschillende bronnen en liet de tekst nalezen door specialisten. Niettemin is het in de huidige situatie onmogelijk om met 100% zekerheid te garanderen dat alle info nog steeds up-to-date is. Rond bepaalde zaken heerst algemeen nog discussie en wijzigingen zijn dus mogelijk. Een nieuw KB is in de maak en gaat al dan niet in werking op 1 juli 2017.