Over Handicap en Arbeid

Samen maken we werk inclusief

Handicap en Arbeid zet zich in voor het recht van personen met een handicap en chronische ziekte op inclusief werk vanuit een mensrechtenvisie. We bundelen daarvoor de krachten van verschillende verenigingen voor personen met een handicap en chronische ziekte in een open overlegplatform. Zij maken de kern uit van Handicap en Arbeid.

Dankzij de jarenlang opgebouwde expertise, is Handicap en Arbeid uitgegroeid tot de referentie in Vlaanderen op het vlak van evenredige participatie en gelijkwaardige behandeling op de arbeidsmarkt, inclusieve beleidsparticipatie en inclusieve beeldvorming.

De leden van Handicap en Arbeid versterken elkaar duurzaam in de ontwikkeling van activiteiten op het vlak van:

 1. Beleidsparticipatie in het domein Werk en Werkgelegenheid door het vertegenwoordigen van onafhankelijke en representatieve standpunten, het opnemen en/of ondersteunen van vertegenwoordigende mandaten, de inbreng van expertise en constructief overleg.
 2. Faciliteren van beleidsparticipatie voor personen met een handicap en chronische ziekte.
 3. Sensibiliseren over werk en werkgelegenheid voor personen met een handicap en chronische ziekte.

We werken daarbij altijd vanuit een gedeelde mensenrechtenvisie, expertise en ervaringsdeskundigheid. Zo willen we de stem van personen met een handicap en chronische ziekte op een resultaatgerichte wijze vertegenwoordigen.

Ontstaan Handicap en Arbeid

Handicap en Arbeid is in 2003 opgestart als een project in het kader van het Vlaams beleid inzake Evenredige Arbeidsdeelname (EAD). Dit project resulteerde in een belangrijke mijlpaal met de rondetafelconferentie 'Evenredige participatie op de arbeidsmarkt. Engagementen voor meer en duurzame werkgelegenheid voor mensen met een handicap' en de daarbij aansluitende gemeenschappelijke platformtekst.

De gemeenschappelijke platformtekst betreffende 'Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 2010' werd op 2 december 2003 ondertekend door de Vlaamse Regering – vertegenwoordigd door de minister van Werkgelegenheid en Toerisme en de minister van 22 Binnenlandse aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken –, de Vlaamse sociale partners en een aantal organisaties voor personen met een handicap en chronische ziekte, waaronder GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap), KVG (Katholieke Vereniging Gehandicapten) en het Vlaams Patiëntenplatform.

De doelstelling van de evenredige arbeidsdeelname van personen met een arbeidshandicap in 2010 werd toen vertaald in drie concrete en kwantificeerbare objectieven:

 • Het substantieel verminderen van de kloof in de werkzaamheidgraad.
 • Het wegwerken van de oververtegenwoordiging in de werkloosheid.
 • Het creëren van mogelijkheden en stimulansen voor de groep personen met een arbeidshandicap om ongeacht hun statuut gelijke rechten te waarborgen om de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken en een evenredige kans te hebben om aangeworven te worden bij de invulling van vacatures.

Handicap en Arbeid is ondertussen uitgegroeid tot een structureel project dat jaarlijks gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid vanuit het beleidsdomein ‘Werk en sociale economie’ in het kader van zijn gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

Kernleden Handicap en Arbeid

Volgens de laatste update van 1 januari 2023 bestaat de kern van Handicap en Arbeid uit de volgende verenigingen: 

 • GRIP - Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een Handicap
 • Kom op tegen Kanker
 • KVG-Vorming
 • Ouders voor Inclusie
 • Vlaams Patiëntenplatform

Vertegenwoordigerswerk Handicap en Arbeid

Handicap en Arbeid doet vertegenwoordigerswerk door in constructief overleg te gaan met verschillende partners, zoals de overheid, de sociale partners, de vertegenwoordigers van andere kansengroepen en de dienstverleners van arbeidsbemiddeling. Zo probeert Handicap en Arbeid bij te dragen tot een meer inclusief Vlaams beleid in het domein Werk en Werkgelegenheid.  

Als erkend vertegenwoordiger van personen met een handicap en chronische ziekte in het beleidsdomein Werk en Werkgelegenheid, zetelt Handicap en Arbeid in verschillende beleidsfora, zoals de commissie Diversiteit van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV), de bestuursorganen van GTB, het Stakeholdersforum en de Heroverwegingscommissie van VDAB. Daarnaast brengt Handicap en Arbeid zijn expertise in talrijke andere initiatieven, bijvoorbeeld de intersectorale werking van de SERV, verschillende programma’s van Europa WSE en nog vele anderen. Vanaf 2024 zal Handicap en Arbeid deel uitmaken van NOOZO, de Vlaamse adviesraad handicap.