Handicap&Arbeid was actief in de sociaal-economische raad van Vlaanderen in 2021

Handicap&Arbeid was actief in de sociaal-economische raad van Vlaanderen in 2021

Zo beschrijft de voorzitter van de SERV het voorbije jaar. In deze turbulente tijden blijft het belangrijk dat de Vlaamse sociale partners en de kansengroepen in de SERV klaar staan om onderling in overleg te gaan, studiewerk te verrichten en eensgezind adviezen te geven aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement.

Tal van thema’s zijn op dit moment heel voelbaar en tastbaar voor iedereen. Denken we maar aan de gevolgen van de coronacrisis voor de begroting, de aanhoudend hoge inflatie, maar ook de krapte op de arbeidsmarkt, de energie- en klimaattransitie … Naast de economische en maatschappelijke relance betekenen dit heel wat uitdagingen voor Vlaanderen.

In het jaarverslag brengt de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV) een overzicht van hoe de SERV als advies- en overlegorgaan zijn rol heeft gespeeld in 2021. Met dit overleg- en advieswerk wil de SERV relevant zijn en nog meer impact creëren op het beleid. Impact om voor onze bedrijven en medewerkers meer groei te creëren, meer welvaart en meer welzijn.

Binnen het kader van de SERV is een commissie diversiteit werkzaam. In die commissie zetelen ook vertegenwoordigers van mensen met een arbeidshandicap en mensen met etnisch-culturele achtergrond. Voor mensen met een arbeidshandicap is dat het Overlegplatform Handicap&Arbeid. Wij zetelen al sinds 2003 in deze commissie. En werkten ondertussen verschillende adviezen uit samen met de sociale partners. 

Werking Commissie Diversiteit in 2021

Adviesvragen: in 2021 ontving de Commissie Diversiteit 3 adviesvragen.

Advies op eigen initiatief: naast de adviezen op vraag, werkt de Commissie Diversiteit proactief en brengt de commissie een aantal adviezen op eigen initiatief uit. In 2021 bracht de Commissie Diversiteit 2 adviezen uit op eigen initiatief.

Met het oog op het Vlaams relancebeleid schreef de Commissie Diversiteit een nota waaruit blijkt dat de coronacrisis de ongelijkheid op de Vlaamse arbeidsmarkt doet toenemen.

Raadszittingen: de commissie kwam 14 keer samen in 2021. Het dagelijks bestuur kwam 1 keer bijeen. De raad van de Commissie Diversiteit kwam 1 keer bijeen.

Andere initiatieven: in juni organiseerde de Commissie Diversiteit een webinar dat focuste op de realisatie van een meer diverse instroom in het lerarenberoep. Bij de start van het schooljaar 2020-2021 bracht de commissie daarover een advies uit. De aanbevelingen uit het advies werden naast de ervaringen van de sprekers en getuigenissen van leraren met een diverse achtergrond gelegd. Als afsluiting gaven medewerkers van de ministers van Onderwijs en Samenleven een reflectie op de aanbevelingen en de toelichtingen.

Het belangrijkste advies op eigen initiatief kan u vinden onder actielijst arbeidsbeperking 2030

Het volledige jaarverslag van de SERV en de onderliggende commissies kan u vinden onder jaarverslag SERV 2021