ONTDEK HET BELEIDSMEMORANDUM 2024 - 2029 VAN HANDICAP EN ARBEID

ONTDEK HET BELEIDSMEMORANDUM 2024 - 2029 VAN HANDICAP EN ARBEID

Wil jij impact hebben op het arbeidsmarktbeleid voor mensen met een handicap of chronische ziekte? Vind ook jij dat iedereen met een ziekte-uitkering of tegemoetkoming recht heeft op werkbaar werk dat loont? IJver dan samen met ons voor een inclusieve en duurzame arbeidsmarkt waar iedereen graag werkt. Jouw steun is nodig. Omdat er nog te veel drempels zijn in het vinden en terugkeren naar werk, is minder dan de helft van de personen met een handicap of chronische ziekte in de beroepsactieve leeftijd in Vlaanderen aan de slag. Wat kan jij doen? Help mee de acties uit ons beleidsmemorandum waar te maken. Samen maken we werk inclusief.

Samen voor inclusief werk.

Personen met een handicap of chronische ziekte maken een belangrijke groep uit van de Vlaamse bevolking. Velen onder hen kunnen en willen werken. Toch zijn er 35% minder aan de slag dan personen zonder een handicap of chronische ziekte. We zien dus een grote handicapkloof. Vlaanderen behoort daarbij samen met België tot de slechtste leerling van de EU-klas: de kloof ligt in Vlaanderen 14% hoger dan het Europese gemiddelde (21,4% in 2022). Onderzoek stelt bovendien dat personen met een handicap of chronische ziekte meer knelpunten ervaren op het vlak van werkbaar werk. Daarbij wordt gekeken naar de balans tussen werk en privé, de motivatie, leermogelijkheden en ervaren werkstress. In een context van arbeidsmarktkrapte en superdiversiteit roepen die vaststellingen om een nieuw inclusief werkgelegenheidsbeleid.    

Het besef is aanwezig dat élk talent telt. Zo is een belangrijk aandeel van het Vlaamse activeringsbeleid gericht op het actief aantrekken en snel begeleiden van mensen in een kwetsbare en niet-beroepsactieve situatie. De focus ligt daarbij op het verhogen van de werkzaamheidsgraad. Uit berekeningen voor 2022 blijkt er op dat vlak een groeimarge te zijn van 5% te voor personen met een handicap of chronische ziekte. 

Waar we samen voor gaan is simpel: een duurzame inclusieve Vlaamse arbeidsmarkt waar iedereen graag werkt. Om dit te realiseren geloven we in een volledige toepassing van het VN-Verdrag Handicap.  

Maak kennis met 10 acties uit ons memorandum.

Het realiseren van een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als vertegenwoordigers van mensen met een handicap of chronische ziekte werkten we een krachtig beleidsmemorandum uit. Het bevat 30 concrete actiepunten. Je leest ze hier.

Wil je meteen aan de slag? Maak dan kennis met de volgende 10 acties uit ons memorandum.  

  • Garandeer dat werken in elke situatie loont. Matig de financiële impact op het totale gezinsinkomen en de inkomstenbelastingen voor personen met een handicap of chronische ziekte die de stap naar werk zetten in het stelsel van gedeeltelijke werkhervatting.

  • Zorg voor betrouwbare kennis over de stap naar werk. Investeer in één centraal toegankelijk infopunt waar personen in een situatie van handicap of chronische ziekte en hun breed ondersteunend netwerk terecht kunnen met al hun vragen over inclusief werken, belastingen en studeren.

  • Stimuleer inclusieve werkvloeren in de reguliere economie. Zet vanuit de Vlaamse overheid blijvend in op verschillende concrete outreachende acties om werkgevers in het normaal economisch circuit te sensibiliseren en te ondersteunen bij het realiseren van diverse en inclusieve werkvloeren met personen in een situatie van handicap of chronische ziekte.

  • Focus op maatwerk. Zet verder in op het optimaliseren van het aanbod van individueel maatwerk en tewerkstellingsondersteunende maatregelen, op een adequate toepassing van het recht op redelijke aanpassingen en krachtgerichte begeleidingstrajecten.

  • Bevorder de naleving van het recht op redelijke aanpassingen. Voorzie bij de formele procedure voor verzoeken om redelijke aanpassingen in een incentive voor het beantwoorden van de aanvragen binnen de vooropgestelde termijnen.

  • Zet werkbaar werk hoger op de agenda. Onderzoek welke instrumenten een belangrijke positieve impact kunnen hebben op de werkbaarheid van het werk voor personen met een handicap. Vertrek daarbij vanuit de ervaringen en ervaringskennis van de betrokkenen.

  • Versterk het kwalitatief aanbod in loopbaanbegeleiding. Focus op duurzame loopbaanontwikkeling voor personen in een situatie van handicap of chronische ziekte. Onderzoek de mogelijke drempels die de participatie belemmeren.

  • Verhoog de gekwalificeerde uitstroom vanuit het gewoon en hoger onderwijs voor jongeren met een handicap of chronische ziekte. Investeer in de uitbouw van de leersteun, het aanbod in ondersteuning op maat via persoonsgebonden financiering, redelijke aanpassingen en studiekeuzebegeleiding.

  • Verbeter de ondersteuning bij de transitie onderwijs-arbeidsmarkt. Ondersteun jongeren met een handicap of chronische ziekte bij hun overstap naar de arbeidsmarkt door in laagdrempelige kennisoverdracht en informatie te voorzien om hun rechten en plichten te leren kennen.

  • Geef het goede voorbeeld. Ga voor een divers personeelsbestand met personen in een situatie van handicap of chronische ziekte binnen de Vlaamse overheid, de lokale besturen en onderwijsinstellingen. Maak werk van gelijke kansen- en diversiteitsplannen met een strategische en regelgevende onderbouw, ambitieuze streefcijfers en een permanente monitoring. Doe dit in samenwerking met de gelijkekansenorganisaties. 

7 aanbevelingen en 30 actiepunten voor inclusief werk

Neem een duik in het Beleidsmemorandum 2024-2029 van Handicap en Arbeid. 

Wil je graag van gedachten wisselen over het memorandum? Neem contact met Handicap en Arbeid. Stuur een mail naar: gisele@handicapenarbeid.be.

Ons beleidsmemorandum kwam tot stand met de samenwerking van GRIP, Kando, Kom op tegen Kanker, Ouders voor Inclusie en het Vlaams Patiëntenplatform.

Geraadpleegde bronnen