Op naar meer inclusie in het beleidsdomein Werk. Handicap en Arbeid en NOOZO kondigen samenvloeiing aan vanaf 2024

Op naar meer inclusie in het beleidsdomein Werk. Handicap en Arbeid en NOOZO kondigen samenvloeiing aan vanaf 2024

Het overlegplatform Handicap en Arbeid en NOOZO, de Vlaamse adviesraad handicap, werken meer en meer samen. Nog meer inclusie in het beleidsdomein werk voor personen met een handicap en chronische ziekte. Dat is waar wij voor gaan. Vanaf 2024 vloeien we samen.

“De samenwerking tussen NOOZO en Handicap en Arbeid versterkt de betrokkenheid van personen met een handicap bij het beleid. De opgebouwde vakkennis binnen Handicap en Arbeid voedt NOOZO om sterke aanbevelingen te doen. Vanuit NOOZO kunnen we steunend op die expertise over het domein werk ook de brug slaan naar andere beleidsdomeinen die dit thema raken. Zo bouwen we samen aan een krachtige adviesraad voor en door personen met een handicap.”, stellen de leden van NOOZO.

Wat vind jij van deze evolutie? Zij roept bij jou misschien een aantal vragen op, zoals: “Waarom vloeien deze organisaties samen?, Hoe zullen ze dat doen?, Welke invloed zal dat hebben op de samenwerking van mijn organisatie met NOOZO en met Handicap en Arbeid?”

“We hebben vertrouwen in het lopende proces. We kijken uit naar de uitwisseling van expertise en het versterken van onze samenwerking.”, aldus de leden van Handicap en Arbeid.

Omdat we tot een resultaat willen komen waar iedereen zich in kan vinden, gaan we graag verder met jou in gesprek. We geven hierbij alvast informatie over onze drijfveren en onze eerste stappen richting een versterkte samenwerking.

Je zal merken dat de visie, missie en werking van onze organisaties niet plots zullen veranderen. We blijven namelijk vanuit onze specifieke rol werken. We delen daarbij een gemeenschappelijke mensenrechtenvisie. Samen willen we nieuwe stappen zetten op weg naar meer inclusie. Hoe we dat aanpakken? We focussen eerst op een nauwere samenwerking door elkaars complementaire werking en activiteiten duurzaam te versterken. Zo hopen we de belangen van personen met een handicap en chronische ziekte samen doeltreffend te vertegenwoordigen. We willen organisaties ook inspireren op het vlak van een inclusieve beleidsparticipatie.

Betekenis erkenning van NOOZO als Vlaamse advies- en beleidsparticipatieraad van en voor personen met een handicap

Vanuit het Vlaamse gelijkekansenbeleid erkende de regering in 2022 NOOZO als een onafhankelijke Vlaamse advies- en beleidsparticipatieraad van en voor personen met een handicap. Daarbij kreeg NOOZO de opdracht om adviezen uit te brengen over alle onderwerpen die belangrijk zijn in het leven van personen met een handicap. Dat kan ze doen op vraag van de Vlaamse Regering, het Vlaams Parlement, de Vlaamse overheid of een strategische adviesraad. Ze kan dat ook op eigen initiatief doen. Aanvullend op die adviserende opdracht brengt NOOZO de verschillende stemmen van ervaringsdeskundigen samen en stemt ze de aanbevelingen af op het VN-Verdrag handicap.

Een andere belangrijke opdracht van NOOZO is om geleidelijk een vertegenwoordigende rol op te nemen in de verschillende beleidsfora. Die rol zal NOOZO stap voor stap opnemen. Daarbij zal ze rekening houden met de huidige organisatie van de vertegenwoordiging door afzonderlijke organisaties. Ze zal ook oog hebben voor de budgettaire ruimte. Dat betekent concreet dat NOOZO een vertegenwoordigende rol kan vervullen als de betrokken beleidsdomeinen daarmee akkoord gaan en er voldoende financiering voorhanden is.

Raakvlakken in het beleidsdomein Werk tussen NOOZO en Handicap en Arbeid

NOOZO zal dus naast haar huidige adviserende rol ook stapsgewijs vormgeven aan een vertegenwoordigende rol binnen adviesraden, commissies en hoorzittingen.

Beleidsvertegenwoordiging is nu net de sterkte van het overlegplatform Handicap en Arbeid. Als erkend vertegenwoordiger van personen met een handicap en chronische ziekte in het beleidsdomein Werk zetelt Handicap en Arbeid in verschillende beleidsfora, zoals de commissie Diversiteit van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV), de bestuursorganen van GTB, het Stakeholdersforum en de Heroverwegingscommissie van VDAB. Daarnaast brengt Handicap en Arbeid zijn expertise in talrijke andere initiatieven, bijvoorbeeld de intersectorale werking van de SERV, een aantal werkgroepen van de VDAB, programma’s van Europa WSE, enzovoort.

Zo heeft het overlegplatform een unieke ervaring opgebouwd in Vlaanderen op het vlak van beleidsparticipatie. Vanuit die expertise wil Handicap en Arbeid bijdragen tot de geleidelijke uitbouw van het vertegenwoordigende mandaat van NOOZO in het domein Werk. Ze doet dat met de financiële steun van het departement Werk en Sociale Economie.

Duurzaam versterken van elkaars werking en activiteiten

Sinds 2022 zetten NOOZO en Handicap en Arbeid maximaal in op samenwerking. We wisselen informatie uit en versterken elkaar op inhoudelijk vlak bij activiteiten. Zo bereiden wij ons voor op het samenvloeien vanaf 2024.

Onze toenadering heeft alvast geresulteerd in het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst. Daarin staat bijvoorbeeld dat we elk vanuit onze werking tot gezamenlijke projecten willen komen, zoals een gemeenschappelijk advies op eigen initiatief. We geloven namelijk dat we vanuit de praktijk en in overleg met onze stakeholders tot een passend werkmodel zullen komen. Daarbij willen we elkaars onafhankelijke positie en werking respecteren en vanuit complementariteit duurzaam samenwerken.

Wat verandert er in de praktijk?

In de praktijk blijven voor al onze partners de vertrouwde gezichten van NOOZO en Handicap en Arbeid het eerste aanspreekpunt. NOOZO blijft bijgevolg zijn adviserende taak opvolgen. Handicap en Arbeid blijft daarnaast zijn verschillende mandaten vervullen in de diverse beleidsfora. Omdat wij er verder van overtuigd zijn elkaar te kunnen versterken, delen wij daarbij achter de schermen onze expertise en proberen we waar mogelijk de krachten te bundelen.

Vandaag is GRIP vzw, de organisatie voor Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap, projecthouder van Handicap en Arbeid. Vanaf 2024 zal GRIP dit projecthouderschap warm overdragen aan NOOZO.

Andere wijzigingen of vragen op het vlak van huidige en toekomstige samenwerkingsverbanden zullen we altijd tijdig voorleggen aan de betrokken partners. Met onze partners wensen we graag in gesprek te gaan over het samenvloeien, omdat we tot een resultaat willen komen waar iedereen zich achter kan schragen. Onze deur staat bijgevolg zoals gewoonlijk steeds open.

Heb je bijkomende vragen of wil je graag eens afspreken, neem dan zeker contact op met jouw vertrouwde contactpersoon bij NOOZO of Handicap en Arbeid.

Over NOOZO, de Vlaamse adviesraad handicap

NOOZO is een representatief en pluralistisch overlegplatform tussen organisaties van personen met een handicap, ongebonden personen (ervaringsdeskundigen handicap) en deskundigen. In zijn samenstelling houdt NOOZO rekening met de diversiteit binnen de groep van personen met een handicap.

Op 1 april 2022 erkende de Vlaamse regering NOOZO als Vlaamse advies- en beleidsparticipatieraad van personen met een handicap.

NOOZO stelt zich tot doel de beleidsparticipatie van personen met een handicap te realiseren, bestendigen en optimaliseren.

Het voorwerp van de vzw betreft:

  • Formuleren van onafhankelijke beleidsadviezen,
  • Opnemen en/of ondersteunen van vertegenwoordigende mandaten,
  • Beleidsparticipatie faciliteren.

Neem een kijk op noozo.be en ontdek er de activiteiten van NOOZO.

Over Handicap en Arbeid, Samen maken we werk inclusief

Handicap en Arbeid zet zich in voor het recht van personen met een handicap en chronische ziekte op inclusief werk vanuit een mensenrechtenvisie. Het bundelt daarvoor de krachten van verschillende verenigingen voor personen met een handicap en chronische ziekte in een open overlegplatform. Zij maken de leden uit van het overlegplatform Handicap en Arbeid en bepalen er samen de werking van. Dankzij hun jarenlange expertise is Handicap en Arbeid uitgegroeid tot de referentie in Vlaanderen op het vlak van evenredige participatie en gelijkwaardige behandeling op de arbeidsmarkt, inclusieve beleidsparticipatie en inclusieve beeldvorming.

Samen participeren de leden van Handicap en Arbeid in het beleid over werk en werkgelegenheid in Vlaanderen. Ze doen dit door het inbrengen van onafhankelijke standpunten en constructief overleg met andere belangrijke partners. Ze werken daarbij altijd vanuit een gedeelde visie, expertise en ervaringsdeskundigheid. Zo willen ze de stem van personen met een handicap en chronische ziekte op een resultaatgerichte wijze vertegenwoordigen.

Naast initiatieven in het domein van beleidsparticipatie, zet Handicap en Arbeid ook regelmatig sensibiliseringsacties op en brengt ze zijn expertise in bij initiatieven van andere organisaties om de inclusie van personen met een handicap en chronische ziekte op de arbeidsmarkt te bevorderen.

Neem een verdere kijk op handicapenarbeid.be en ontdek er de laatste berichtgevingen over Handicap en Arbeid.

Voor meer informatie over dit bericht, kan je contact nemen met: