Personen met een handicap zijn achtergestelde burgers?

Personen met een handicap zijn achtergestelde burgers?

In een nieuw rapport van Statistiek Vlaanderen wordt de situatie beschreven van mensen met een handicap.  

Wat is de situatie?

De maatschappelijke positie en participatie van personen met een handicap is duidelijk minder goed is dan die van personen zonder handicap. Personen met een handicap zijn over het algemeen minder hoog geschoold, nemen minder deel aan de arbeidsmarkt, worden vaker geconfronteerd met een lager inkomen en een hoger armoederisico, leven vaker in een minder stabiele en kwalitatieve huisvestingssituatie, ervaren veel vaker gezondheidsproblemen en nemen minder deel aan het verenigingsleven, cultuur, sport en politiek. Op nagenoeg alle domeinen blijkt ook dat personen met een handicap die ernstige hinder ondervinden in hun dagelijkse activiteiten nog duidelijk slechter scoren dan personen met beperkte hinder.

Waarover gaat het rapport?

In dit rapport wordt aan de hand van een brede waaier van statistieken een beeld geschetst van de maatschappelijke positie en participatie van personen met een handicap in Vlaanderen. Mensen met een handicap hebben een werkzaamheidsgraad van 46%, of 46 mensen op 100 hebben een betaalde job. Bij mensen zonder handicap is dat 80,2% of 80 op 100. Er is dus nog een grote kloof tussen mensen mét en zonder arbeidshandicap.

Dit rapport gaat echter over alle levensdomeinen: onderwijs, tewerkstelling, inkomen / armoede en wonen. Er wordt ook aandacht besteed aan gezondheid en sociale participatie.

Een oproep!

Wij vragen al langer dat Statistiek Vlaanderen regelmatig cijfers publiceert over de situatie van mensen met een handicap. In het domein werk en sociale economie gebeurt dit al door het departement werk en sociale economie. Voorbeelden daarvan zijn het trendrapport 2021 rond kwetsbare groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt, het rapport Vlaams doelgroepenbeleid 2020 en het rapport Vlaamse sociale Economie 2020 (doelgroepen).

LINK

Link naar het rapport van Statistiek Vlaanderen om te downloaden